Mar 142022
 

ZARZĄDZENIE NR 2 /2022                  

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. W. Broniewskiego  w Strzelcach Opolskich z dnia 09 lutego 2022 r.w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I liceum ogólnokształcącego

Na podstawie art. 157 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.);

zarządza się co następuje:

    §1

Powołuję skład szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji do  klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi                  im.  W. Broniewskiego na rok  szkolny  2022/2023 w składzie:

  1. mgr inż. Paweł Pagacz – przewodniczący
  2. mgr Urszula Łukaszczyk – członek
  3. mgr Wiktor Damaszek – członek
  4. mgr Sabina Bęben – członek

    §2

  1. Szkolna Komisja  działa od dnia powołania do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego.
  2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna w szczególności:

       –   współpracuje z sekretariatem szkoły przy przyjmowaniu dokumentów  kandydatów  na   

            uczniów (w terminach i formie zgodnie z harmonogramem).

       –  przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych.

       –   sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów 

           uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianu     

           kompetencji językowych –   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie

           do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  

           niezakwalifikowanych,

       –   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych     

           i kandydatów nieprzyjętych,

       –  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. W przypadku niedokonania naboru w pierwszym terminie Szkolna Komisja Rekrutacyjna  prowadzi drugi nabór. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w księdze zarządzeń Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich

                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                          Jan Wróblewski

Print Friendly, PDF & Email

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rejestr zmian:
  1. Michał Franczak zmienił w dniu 2022-03-14 15:12:03
  2. Michał Franczak zmienił w dniu 2022-03-14 15:11:05