DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.bip.lostrzelce.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO:

Pełna nazwa: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego
Adres do korespondencji: ul. Krakowska 38
47-100 Strzelce Opolskie
Adres e-mail: sekretariat@lostrzelce.pl
Strona internetowa: bip.lostrzelce.pl

STATUS ZGODNOŚCI:

Strona internetowa nie jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • teksty zamieszczone na stronie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza,
 • odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia,
 • brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony,
 • wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • na stronie internetowej zaimplementowany jest lektor języka polskiego. Aby odsłuchać tekst na stronie należy zaznaczyć do myszką. Lektor uruchomi się automatycznie. Usługa poprawnie działa na przeglądarce internetowej EDGE.
 • po lewej stronie znajduje się pasek narzędzi z opcjami: powiększ tekst, pomniejsz tekst, skala szarości, wysoki kontrast, ujemny kontrast, jasne tło, linki podkreślone, czytelna czcionka, reset oraz mapa strony.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty bip@lostrzelce.pl .

Procedura wnioskowo-skargowa:
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren Liceum Ogólnokształcącego:

 • Opis dostępności wejścia do budynku:
  Szkoła posiada 3 wejścia do budynku, dwa boczne (od strony parkingu oraz od strony ul. J.Rychla). Wejście główne zlokalizowane od strony ul. Krakowskiej nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  W Liceum znajdują się przestrzenie komunikacyjne poziome (korytarze) i pionowe (schody).
  Tylko poziom 0 (przy bocznych wejściach) jest wolny od barier architektonicznych umożliwiające swobodne przemieszczanie się po obiekcie. Osoby korzystające z przestrzeni komunikacyjnych mają dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku na poziomie 0.
  Pozostałe poziomy nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Osobom ze szczególnymi potrzebami są zapewnione możliwości ewakuacji (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

2. Opis dostosowań, na przykład parking, boiska sportowe, siłownia na wolnym powietrzu:

 • Od strony ul. Krakowskiej znajduje się wjazd na parking który umożliwia podjazd osobom na wózkach inwalidzkich pod same drzwi prowadzące do sali gimnastycznej i łącznika szkoły
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku nie jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne).
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób głosowy (pracownik szkoły: portier, pracownik administracyjny dostępnym pod numerem telefonu 774612225 wew. 21).
 • Od strony ul. J.Rychla znajduje się wejście umożliwiające podjazd osobom na wózkach inwalidzkich na teren rekreacyjno – sportowy szkoły (boiska, bieżnia, siłownia na wolnym powietrzu)

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • Parking nie posiada miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej.
  Warunkiem wejścia na teren budynku Liceum z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej  z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA:

1. Liceum Ogólnokształcące nie zapewnia obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się osobom niedosłyszącym, które zgłoszą potrzebę obecności tłumacza języka migowego.

2. Liceum Ogólnokształcące nie posiada instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie których celem jest wspomaganie słyszenia.

3. Brak urządzeń lub zastosowanych środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiały by dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. Tylko poziom 0 (przy bocznych wejściach) jest wolny od barier architektonicznych umożliwiające swobodne przemieszczanie się po obiekcie.

4. Liceum Ogólnokształcące:
a) zapewnia kontakt poprzez pocztę elektroniczną, przesyłanie faksów oraz strony internetowe które nie są w pełni zgodne z Ustawą,
b) nie umożliwia kontaktu poprzez przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,
c) nie umożliwia komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,

Liceum Ogólnokształcące z czasem planuje dostosowywać budynek i stronę internetową do wymagań związanych z dostępnością zawartych w Ustawie

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content