Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, zgodnie z rozdziałem 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa (Dz. U. nr 80 z 1998r., poz. 1073).
  2. Zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

(wyciąg z Instrukcji Kancelaryjnej)

§ 2.

1. Nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych w podmiocie należy do dyrektora.

2. Bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw prowadzi pracownik komórki prowadzący kancelarię podmiotu.

§ 11.

1. Punkt kancelaryjny rejestruje przesyłki wpływające.

2. Punkt kancelaryjny wydaje na żądanie składającego przesyłkę potwierdzenie jej otrzymania.

§ 19.

Po wykonaniu czynności związanych z przyjęciem i zarejestrowaniem przesyłek punkt kancelaryjny po zadekretowaniu przez Dyrektora dokonuje ich rozdziału do właściwych komórek organizacyjnych lub osób zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym podmiotu.

Informację sporządził: Michał Franczak

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content