Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z dyspozycją Ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Liceum Ogólnokształcącego, jest udostępniana na wniosek.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej można pobrać z niniejszej strony.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak nie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeli nie może być udostępniona w tym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach opolskich nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie. W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeżli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wypełniony wniosek należy przesłać:
listownie na adres:

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Broniewskiego
w Strzelcach Opolskich

ul. Krakowska 38
47-100 Strzelce Op.

Akty prawne i inne dokumenty:

Informację sporządził: Michał Franczak

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content