Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych możliwe przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej zostały określone w rozdziale 2a Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn.zm.).

Zobowiązuje się wszystkie podmioty ponownie wykorzystujące informacje publiczne zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu do:

  • poinformowania o źródle i czasie pozyskania informacji publicznej od Urzędu,
  • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Przekazanie informacji publicznych w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

  • informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej
  • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie jednakże Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, o którym mowa w art. 23g ust. 2, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

  1. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (PDF)

Informację sporządził: Michał Franczak

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content