Paź 202016
 

Zapytanie Ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn.:

 „Dostawa książek do biblioteki szkolnej  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w okresie od 14.11.2016  do 18.11.2016.

 1. Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, ul. Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie, NIP: 756-12-49-781
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 14.11.2016 r. do 18.11.2016r.
 1. Wykonawca pokrywa koszty transportu, załadunku i rozładunku na adres jw.
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.                                                                                                
 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100 %, w tym i rabaty cenowe wyszczególnione kwotowo.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z podpisania umowy na każdym etapie zapytania ofertowego.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • należy ją złożyć na załączonym formularzu cenowym,
 • ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 • ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, bez skreśleń,
 • ma obejmować całość zamówienia.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.11.2016 r.

w siedzibie zamawiającego, tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie,

Przyjmuje się również oferty złożone na adres e-mail: jegar@poczta.onet.pl

9.Osobą uprawnioną do udzielania informacji w niniejszej sprawie jest:

Zofia Sowa (nauczyciel bibliotekarz) tel. 660 350 093, Jerzy Garus (kierownik ZSO) tel.           606 322 471, 77 461 22 25 w. 27

W załączeniu:

 1. Załącznik nr 1 – Druk oferta
 2. Dostawa książek do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w okresie od 14.11.2016 do 18.11.2016. [wersja PDF zapytania ofertowego]
 3. Protokół podstawowych czynności w postępowaniu dotyczącym „rozpoznania cenowego”

 

Informację sporządził: Jerzy Garus

Print Friendly, PDF & Email

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rejestr zmian:
 1. Michał Franczak zmienił w dniu 2016-11-16 13:30:18
 2. Michał Franczak zmienił w dniu 2016-11-09 17:11:51
 3. Michał Franczak zmienił w dniu 2016-10-20 14:32:36
 4. Michał Franczak zmienił w dniu 2016-10-20 14:31:31